تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نتایج پیگیری95/7/4تهران

  پورحیدری،مباحث ایمنی وبهداشت کارگروهی به وزارت کاررفتیم ونیزسازمان تامین اجتماعی،پژمانفر)که قول مساعدت دادندمراتب تقدیروتشکرراداشته باشیم.نکته:قابل ذکراست که برای تسریع کارکانون دیروزبامشاورکه طرح راتهیه می نمایدگفتگونموده ومواردموردنیازرابه اطلاع ایشان رساندکه این برادربزرگواربه کانون قول دادعلیرغم پروسه 3ماهه تاحدودیک ماه طرح رابه وزارت کارتحویل خواهم نمود.که این کانون ازهمکارانیکه دراین سفرماراهمراهی نمودند(قربانزاده،پاتوق وجامعه)که دراطلاع رسانی وایجاد انسجام ووحدت این کانون وشورای هماهنگی کشور رایاری می نمایندکمال تشکرراداریم ماراازدعای خیرتان فراموش نفرمایید.وازدیگرهمکارانیکه (شورای هماهنگی کشور)بدلیل مشکلات فردی نتوانستندماراهمراهی کنندامابه این کانون اطمینان واعتمادنمودندتاامورمحوله راپیگیرباشدسپاسگزاری می نماییم.واتمام قراردادمبنی برماده83منوط به قطع قراردادنمی باشدوهرگونه قراردادی که برای امضاءبه شماارائه شدچون توافقی بین کارگروکارفرمامیباشدمواردی که متناقض باقوانین کارونقض ماده83وسوءاستفاده کارفرمارابه همراه داشته باشدمیتوانیدقبول ننمائیدوبه کارفرمارفع معایب موجوددرقراردادراکتباًاعلام نمایید ودرخصوص قراردادتنظیم وتائیدشده درکمیسیون صنعت ومعدن ابرازنمودنداین موضوع مربوط به قبل ازتصویب قانون بوده سایت کانون ومسئولان گروههای تلگرامی(همدلی خراسان رضوی،

  نتایج پیگیری95/7/4تهران

  نویسنده : است وتوصیه به دادخواست تجدیدنظرراداشتندکه دراین مسیرقرارشدکانون باآقای مستجابی گیلان وهمکارانش که ذینفع میباشنددردادخواست شخص ثالث همفکری..
  جهت اطلاع همکاران بعدازفراغت مجلس جلسه ای راباهمکاران داشتیم وازپیشنهادات ونظرات وانتقادات دوستان بهره مند گردیدیم وتصمیماتی رادرباب روندپیگیری گرفتیم که که مقررشددراسرع وقت هر استان دونماینده بصورت رسمی ازاعضای هیئت مدیره انجمن یاشورای هماهنگی استانشان برای شرکت درجلسات وپیگیریهابه کانون معرفی نمایندتادرمسیرهمدلی وهمفکری انشاءالله کارپیش رودوهرگوه انتقادوپیشنهادازطریق کنفرانس تلفنی بین نمایندگان فعال صورت پذیرد نه درفضای مجازی که باعث تنش واصطکاک بین همکاران عزیزگرددواذهان عمومی جامعه کارگران مخابرات روستایی رامشوش نماید.درپایان ازمدیرکل محترم روابط وزارت کاروتمامی  همکارانیکه مارایاری نمودندومدیریت با اطلاع انجمنهای محترم رسانده خواهدشد.وسوالاتی درمبحث قراردادصورت پذیرفت که ایشان توصیه هایی جهت چگونگی امضای قراردادداشتندوابرازنمودندمخابرات مکلف به تمدیدقراردادبلا انقطاع واستمرارتازمان بازنشستگی باشماکارگران رادارد. 
  باسپاس کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات روستایی
  ،همکاری ومساعدت لازم رابنماید.ظ

بنام خدا
با عرض سلام وادب به محضرتمامی همکاران محترم وخوانندگان بزرگوار:ازآنجاکه تعدادی ازهمکاران مورخه3مهرماه95برای پیگیری اموربه تهران عزیمت نموده بودنددرامتداداین موضوع کانون ازتمامی انجمنهاونمایندگان فعال استانهابرای جلسه هم اندیشی وهم فکری وپیگیری امورمحوله بصورت رسمی جهت حضوردرتهران ازطریق ودرخصوص دریافت نامه ازدفترمعاونت قوانین مجلس(جناب رضایی)ازمحضرآقای محجوب تقاضامطرح گردیدکه ایشان وچندتن دیگرازنمایندگان مجلس قول مساعدت ودریافت نامه مذکوررابه جمع همکاران حاضردادند.
درامتدادبه همراه همکاران حاضربه دفترجناب آقای محجوب درمجلس رفتیم ومشکلات ودغدغه های شماعزیزان رابه استحضارایشان عارض گردیدیم.
وسازمان تامین اجتماعی نیزابرازداشتندنامه ای رابه شرکت مخابرات جهت ارائه لیست بیمه تمامی کارگزاران مدنظرآن سازمان(لیست8911نفر)ارسال نموده ایم که چنانچه بیمه شخص یااشخاصی رامخابرات به هردلیل ردننموده مکلف
سایت کانون دعوت بعمل آورد.ازجمله موضوع آرای صادره شعبه 20دیوان که متناقض باماده83میباشدایشان ابرازنمودنداین رای صادره به استنادقانون نبوده وخلاف صادرگردیده با همکاران حاضردرتهران ملاقات وجلسه ای راداشتیم که دوستان ماپیگیری امورانجام گرفته درروزقبل رااطلاع رسانی نمودند.
وعملکرداخیرهیئت های حل اختلاف باب این همکاران قرارشدطی نامه ای بامستندات توسط کانون تهیه وبه محضرایشان ارائه شودتااقدامات لازم توسط ایشان صورت پذیرد.ir" target="_blank"> است که قراربوده بین کارفرماونمایندگان مجلس ونماینده کارگزاران توافقی صورت بگیردکه مخابرات به این امرحاضرنشده ونه اینجانب رئیس فراکسیون کارگری(محجوب)ونه نماینده کارگر(قربانزاده)امضاءننموده این موردوجاهتی نداشته واکنون باوجودقانون قراردادمبتنی برقانون میباشد.
وسوالی ازطرف دبیرباب همکاران ورودی88به بعدجهت انعقادقراردادگردیدکه همچون کذشته به وزیرمحترم ارتباطات توضیح داد بودفرمودندهمانطورکه قانون عطف به ماسبق وبعدآن نمی شودلذاکارگزارانی که درتاریخ93/12/4مشغول بودندشامل این قانون میباشندوبعدآن خیر.
همکاران محترم دراول وقت دیروزدرجلودرب مجلس است انجام دهد.com/post/author/714724" rel="nofollow">مدیریت : كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استان خراسان رضوی
تاریخ:دوشنبه 5 مهر 1395-10:30 ق.mihanblog.)تقدیروتشکرمی نماید.سپس باب مشکلات موجوددروزارت کارازجمله طرح طبقه بندی مشاغل ،زمانی،هواسی،مستجابی،موسی نژاد،طالبی،رضایی،جمالی،هوشمند،فلاح،که دراین پیگیری مدیرکل محترم روابط کاروزارت دستوردادندتاباتوجه به گذشت حدود2هفته ازنامه ارسالی به مشاورچگونگی روندکارتوسط آن اداره کل سریعاًپیگیری شودکه این اقدام نیز صورت پذیرفت وپیرامون نامه مجلس بامعاونت روابط کارصحبتی انجام پذیرفت که متن نامه مذکوربرای کارگران ازنظراین معاونت مفیدمطرح شد
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ دوشنبه 5 مهر 1395 [ گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174977
 • بازدید امروز :42001
 • بازدید داخلی :1749
 • کاربران حاضر :107
 • رباتهای جستجوگر:103
 • همه حاضرین :210

تگ های برتر